Kon pa NO give-up riba bo dieet.

Tin mas. Pero ata 5 bon punto kon pa NO
Give-Up riba bo dieet i meta pa baha peso.

Punto #1

Asepta ku bo a faya i ku ta parti di e proseso.
E ta duru. Pero no kastigá bo mes muchu ku bo fayonan. Bo no ta esun di mas malu.

Punto #2

Tuma e desishon ku maske kiko bai robes i kuantu kos bai robes, bo ta djis sigui!
Aunke ta duru, lastima, i desmotivante pa sigui despues ku bo a cheat malamente.
Hala rosea, pensa kon ahun mas desepshoná lo bo ta, si bo no sigui.

Punto #3

No kai den e trampa di ripitishon.
Ripitishon di meal plan ta malu pa bo progreso.
E ta bira menos atraktivo,
monotono, i fisikamente e ta bira menos efektivo.
Kua ta pone ku aunke bo hasie mes bon,
e no ta duna mes resultado mas.

E ta kuminsa rekeri mas esfuerso di bo,
I tog duna menos resultado.
Anto esei ta e kos mas tristu.
Bo ta give-up sigur.

Punto #4

E mester ta na bo smak.
Ku hopi motivashon, bo por hasi algu
ku no ta na bo smak.
Pero motivashon no ta haltu semper,
i si algu no ta na bo smak, bo tin hopi
mas chèns di faya ku ne, ora ku motivashon
ta abou.
No hinka bo mes den e situashon di bai
un reto ku kuminda of sistemanan ku no
ta na bo smak.

Punto #5

Hamber no ta amigu di dieet,
dieet no ta amigu di hamber.
Mas konstante nan topa otro,
mas lihe kos por bai robes.

Bonus

Nos tin un sèt di persona ku a kaba
ku nivel 1 di nos budget meal plan
ku eksito, i ta bayendo pa nivel 2.

Bo ke probecha di e espasio ku a habri
Pa start ku nos budget meal plan?
Klik e boton aki bou pa lesa tur info
registra prome ku espasio sera bèk.


Blog at WordPress.com.